תקשורת בין תרבותית

אורחי המלון מטבע הדברים מגיעים מתרבויות שונות בעלי קודים שונים של תקשורת והתנהגות.

מטרת ההדרכה, הגברת המודעות לשונות בתקשורת של תרבויות שונות

כמו כן פיתוח מודעות למסרים תלויי תרבות ושיפור מיומנויות תקשורת בעולם רב-תרבותי הן מול אורחי המלון והן מול העובדים.

נושאים עיקריים:

מורכבות תקשורת בינתרבותית. מימדים שונים בתקשורת רב-תרבותית – מילולית ולא מילולית. תקשורת רב תרבותית בעולם העבודה של בתי המלון. כיצד להימנע מקצר תקשורתי בינתרבותי. כלים להתמודדות עם קצר תקשורתי בינתרבותי.